No diguis dois bannerblog no diguis dois

1469115992 hang up  971581804  971580497

fax icon  971581258
email icon   iesfelanitx@educaib.eupin

xarxes facebook  xarxes instagram  xarxes linkedin  xarxes twiter

LogotipFP300

La formació professional del sistema educatiu té per objecte la qualificació de les persones per a l'exercici de les diverses professions, per a la seva ocupabilitat i per la participació activa en la vida social, cultural i econòmica.

Els ensenyaments de formació professional a l'IES Felanitx s'organitzen de la següent manera

NIVELL FAMÍLIA PROFESSIONAL ESPECIALITAT / TÍTOL DURADA TORN
FPB AGRÀRIA Tècnic professional bàsic en Agrojardineria i composicions florals 2 cursos acadèmics Matí
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA Tècnic professional bàsic en Electricitat i electrònica 2 cursos acadèmics Matí
GM ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ Tècnic de grau mitjà en Gestió administrativa 2 cursos acadèmics Matí
AGRÀRIA Tècnic de grau mitjà en Jardineria i floristeria 2 cursos acadèmics Matí
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA Tècnic de grau mitja en Instal·lacions elèctriques i automàtiques 2 cursos acadèmics Matí
GS ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ Tècnic de grau superior en Administració i finances 2 cursos acadèmics Matí
AGRÀRIA Tècnic de grau superior en Paisatgisme i medi rural 2 cursos acadèmics Matí
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES Tècnic de grau superior en Vitivinicultura 2 cursos acadèmics Dual

triptic       vitivini     Paisatgisme

Tríptic informatiu sobre la FP DUAL

Calendari del procés d'admisió a FP. curs 18-19flora 3208629 640

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA. Agrojardineria i composicions florals 

 

Mòduls associats a unitats de competència de 1r curs

Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius

Op. bàsiques de producció i mant. de plantes en viver i centres de jardineria

Op. bàsiques en instal·lació de jardins, parcs i zones verdes

Op. bàsiques en per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes

4 h/s.

6 h/s.

4 h/s.

4 h/s.

Mòduls associats a blocs comuns de 1r curs

Ciències aplicades I

Comunicació i societat I

5 h/s.

6 h/s.

Tutoria

1 h/s.

Total d'hores setmanals

30 h.

Criteris de promoció

Promocionen a 2n curs els alumnes que no tenguin mòduls associats a unitats de competència pendents que superin el 20% de la càrrega horària setmanal.

 

 

Mòduls professionals de 2n curs

Activitats de rec, abonament i tractament en cultius

Op. auxiliars en l'elaboració de composicions amb flors i plantes

Materials de floristeria

7 h/s.

5 h/s.

3 h/s.

Mòduls acadèmics de 2n curs

Ciències aplicades II

Comunicació i societat II

6 h/s.

8 h/s.

Tutoria

Mòdul de Formació en centres de treball

El mòdul professional Formació en centres de treball s'ha de dur a terme durant el tercer trimestre del segon curs, una vegada aconseguida l'avaluació positiva en la resta de mòduls del cicle (Art. 27 BOIB 61 27/04/2015 )

1 h/s.

240h

Total d'hores setmanals

30 h.

Criteris de titulació

Per a l'obtenció del títol de professional bàsic en Agrojardineria i composicions florals cal superar tots els mòduls del cicle.

  • En aplicació de la LOGSE, les persones que es trobin en possessió d'un títol de FPB poden obtenir el títol de graduat en ESO mitjançant la superació de la prova d'avaluació final.

  • Els alumnes que finalitzin els estudis sense haver obtingut el títol de professional bàsic rebran la certificació acadèmica dels mòduls professionals superats.

 

 

Repetició

Els alumnes matriculats en un centre tenen dret a un màxim de dues convocatòries en cada un dels 4 anys en que es pot estar cursant el cicle.

 


 

electrician 499799 640

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA. Electricitat i electrònica

Mòduls associats a unitats de competència de 1r curs

Instal·lacions elèctriques i domòtiques

Equips elèctrics i electrònics

10 h/s.

8 h/s.

Mòduls associats a blocs comuns de 1r curs

Ciències aplicades I

Comunicació i societat I

5 h/s.

6 h/s.

Tutoria

1 h/s.

Total d'hores setmanals

30 h.

 

Criteris de promoció

Promocionen a 2n curs els alumnes que no tenguin mòduls associats a unitats de competència pendents que superin el 20% de la càrrega horària setmanal.

Mòduls professionals de 2n curs

Instal·lacions de telecomunicacions

Instal·lació i manteniment de xarxes per a la transmissió de dades

8 h/s.

7 h/s.

Mòduls acadèmics de 2n curs

Ciències aplicades II

Comunicació i societat II

6 h/s.

8 h/s.

Tutoria

Mòdul de Formació en centres de treball

El mòdul professional Formació en centres de treball s'ha de dur a terme durant el tercer trimestre del segon curs, una vegada aconseguida l'avaluació positiva en la resta de mòduls del cicle (Art. 27 BOIB 61 27/04/2015 )

1 h/s.

240h

Total d'hores setmanals

30 h.

Criteris de titulació

Per a l'obtenció del títol de professional bàsic en Electricitat i electrònica cal superar tots els mòduls del cicle.

  • En aplicació de la LOGSE, les persones que es trobin en possessió d'un títol de FPB poden obtenir el títol de graduat en ESO mitjançant la superació de la prova d'avaluació final.

  • Els alumnes que finalitzin els estudis sense haver obtingut el títol de professional bàsic rebran la certificació acadèmica dels mòduls professionals superats.

Repetició

Els alumnes matriculats en un centre tenen dret a un màxim de dues convocatòries en cada un dels 4 anys en que es pot estar cursant el cicle.secretary 338561 640

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ. Gestió administrativa

Mòduls professionals de 1r curs

Comunicació empresarial i atenció al client

Operacions administratives de compra-venda

Empresa i administració (mòdul suport)

Tractament informàtic de la informació

Tècnica comptable

Anglès

Formació i orientació laboral

5 h/s.

4 h/s.

3 h/s.

7 h/s.

3 h/s.

5 h/s.

3 h/s.

Total d'hores setmanals

30 h.

Criteris de promoció

Podran promocionar a 2n curs els alumnes que no tenguin pendents cap mòdul suport o altres mòduls que superin 330 h (10 h/s) de càrrega horària.

L'accés a la convocatòria extraordinària de setembre serà possible sols en el cas que es compleixin els criteris de promoció en l'avaluació ordinària de juny.

Mòduls professionals de 2n curs

Operacions administratives de recursos humans

Tractament de la documentació comptable

Empresa a l'aula (mòdul suport)

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

7 h/s.

7 h/s.

8 h/s.

8 h/s.

Mòdul de Formació en centres de treball

El mòdul professional Formació en centres de treball s'ha de dur a terme, en general, durant el tercer trimestre del segon curs, una vegada aconseguida l'avaluació positiva en la resta de mòduls del cicle.

400h

Total d'hores setmanals

30 h.

Criteris de titulació

Per a l'obtenció del títol de Grau mitjà en Gestió administrativa cal superar tots els mòduls del cicle.

Repetició

El nombre màxim de convocatòries per a cadascun dels mòduls és de quatre (excepte el de FCTs que és de dues). D'aquestes, l'alumne pot assistir de forma presencial a les activitats programades un màxim de dos cursos.

L'alumnat de 1r curs que en avaluació ordinària (juny) tengui mòduls pendents que superin el 50% de la càrrega horària haurà de participar en el procés d'admissió a cicles formatius per poder accedir al cicle formatiu.switchgear 2069759 640

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ. Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Mòduls professionals de 1r curs

Automatismes industrials

Electrònica (mòdul suport)

Electrotècnia (mòdul suport)

Instal·lacions elèctriques interiors

Formació i orientació laboral

9 h/s.

3 h/s.

6 h/s.

9 h/s.

3 h/s.

Total d'hores setmanals

30 h.

Criteris de promoció

Podran promocionar a 2n curs els alumnes que no tenguin pendents cap mòdul suport o altres mòduls que superin 330 h (10 h/s) de càrrega horària.

L'accés a la convocatòria extraordinària de setembre serà possible sols en el cas que es compleixin els criteris de promoció en l'avaluació ordinària de juny.

Mòduls professionals de 2n curs

Instal·lacions de distribució

Infraestructures comuns de telecomunicació en habitatges i edificis

Instal·lacions domòtiques

Instal·lacions solars fotovoltaiques

Màquines elèctriques

Empresa i iniciativa emprenedora

6 h/s.

6 h/s.

6 h/s.

3 h/s.

6 h/s.

3 h/s.

Mòdul de Formació en centres de treball

El mòdul professional Formació en centres de treball s'ha de dur a terme, en general, durant el tercer trimestre del segon curs, una vegada aconseguida l'avaluació positiva en la resta de mòduls del cicle.

400h

Total d'hores setmanals

30 h.

Criteris de titulació

Per a l'obtenció del títol de Grau mitjà en Instal·lacions elèctriques i automàtiques cal superar tots els mòduls del cicle.

Repetició

El nombre màxim de convocatòries per a cadascun dels mòduls és de quatre (excepte el de FCTs que és de dues). D'aquestes, l'alumne pot assistir de forma presencial a les activitats programades un màxim de dos cursos.

L'alumnat de 1r curs que en avaluació ordinària (juny) tengui mòduls pendents que superin el 50% de la càrrega horària haurà de participar en el procés d'admissió a cicles formatius per poder accedir al cicle formatiu.


 

box hedge topiary 869073 640

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ. Jardineria i floristeria

Mòduls professionals de 1r curs

Fonaments agronòmics

Implantació de jardins i zones verdes

Taller i equips de tracció

Infraestructures i instal·lacions agrícoles

Principis de sanitat vegetal

Producció de plantes i pans d'herba en viver

6 h/s.

5 h/s.

5 h/s.

3 h/s.

3 h/s.

8 h/s.

Total d'hores setmanals

30 h.

Criteris de promoció

Podran promocionar a 2n curs els alumnes que no tenguin pendents cap mòdul suport o altres mòduls que superin 330 h (10 h/s) de càrrega horària.

L'accés a la convocatòria extraordinària de setembre serà possible sols en el cas que es compleixin els criteris de promoció en l'avaluació ordinària de juny.

Mòduls professionals de 2n curs

Manteniment i millora de jardins i zones verdes

Composicions florals i amb plantes

Establiments de floristeria

Tècniques de venda en jardineria i floristeria

Control fitosanitari

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

6 h/s.

5 h/s.

3 h/s.

3 h/s.

6 h/s.

4 h/s

3 h/s.

Mòdul de Formació en centres de treball

El mòdul professional Formació en centres de treball s'ha de dur a terme, en general, durant el tercer trimestre del segon curs, una vegada aconseguida l'avaluació positiva en la resta de mòduls del cicle.

400h

Total d'hores setmanals

30 h.

Criteris de titulació

Per a l'obtenció del títol de Grau mitjà en Jardineria i floristeria cal superar tots els mòduls del cicle.

Repetició

El nombre màxim de convocatòries per a cadascun dels mòduls és de quatre (excepte el de FCTs que és de dues). D'aquestes, l'alumne pot assistir de forma presencial a les activitats programades un màxim de dos cursos.

L'alumnat de 1r curs que en avaluació ordinària (juny) tengui mòduls pendents que superin el 50% de la càrrega horària haurà de participar en el procés d'admissió a cicles formatius per poder accedir al cicle formatiu.office 1574717 640

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR. Administració i finances

Mòduls professionals de 1r curs

Gestió de la documentació jurídica i empresarial

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Ofimàtica i procés de la informació (en anglès)

Procés integral de l'activitat comercial

Comunicació i atenció al client

Anglès

Formació i orientació laboral

3 h/s.

3 h/s.

5 + 3 h/s.

4 h/s.

5 h/s.

4 h/s.

3 h/s.

Total d'hores setmanals

30 h.

Criteris de promoció

Podran promocionar a 2n curs els alumnes que no tenguin pendents cap mòdul suport o altres mòduls que superin 330 h (10 h/s) de càrrega horària.

L'accés a la convocatòria extraordinària de setembre serà possible sols en el cas que es compleixin els criteris de promoció en l'avaluació ordinària de juny.

Mòduls professionals de 2n curs

Gestió de recursos humans

Gestió financera

Comptabilitat i fiscalitat

Gestió logística i comercial

Simulació empresarial (en anglès)

5 h/s.

6 h/s.

6 h/s.

4 h/s.

7 + 2 h/s

Projecte d'administració i finances

Mòdul de Formació en centres de treball

El mòdul professional Formació en centres de treball s'ha de dur a terme, en general, durant el tercer trimestre del segon curs, una vegada aconseguida l'avaluació positiva en la resta de mòduls del cicle.

40 h

400h

Total d'hores setmanals

30 h.

Criteris de titulació

Per a l'obtenció del títol de Grau superior en Administració i finances cal superar tots els mòduls del cicle.

Repetició

El nombre màxim de convocatòries per a cadascun dels mòduls és de quatre (excepte el de FCTs que és de dues). D'aquestes, l'alumne pot assistir de forma presencial a les activitats programades un màxim de dos cursos.

L'alumnat de 1r curs que en avaluació ordinària (juny) tengui mòduls pendents que superin el 50% de la càrrega horària haurà de participar en el procés d'admissió a cicles formatius per poder accedir al cicle formatiu.


public garden 2262392 640

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR. Paisatgisme i medi rural

Mòduls professionals de 1r curs

Botànica agronòmica (mòdul suport)

Gestió i organització del viver

Fitopatologia

Topografia agrària

Maquinaria i instal·lacions agroforestals (en anglès)

Disseny de jardins i restauració del paisatge

Formació i orientació laboral

3 h/s.

6 h/s.

3 h/s.

3 h/s.

5 + 3 h/s.

4 h/s.

3 h/s.

Total d'hores setmanals

30 h.

Criteris de promoció

Podran promocionar a 2n curs els alumnes que no tenguin pendents cap mòdul suport o altres mòduls que superin 330 h (10 h/s) de càrrega horària.

L'accés a la convocatòria de setembre serà possible sols en el cas que es compleixin els criteris de promoció en l'avaluació ordinària de juny.

Mòduls professionals de 2n curs

Planificació de cultius

Gestió de cultius

Conservació de jardins i gespes esportives (en anglès)

Empresa i iniciativa emprenedora

9 h/s.

9 h/s.

7 + 2 h/s.

3 h/s.

Projecte de paisatgisme i medi rural

Mòdul de Formació en centres de treball

El mòdul professional Formació en centres de treball s'ha de dur a terme, en general, durant el tercer trimestre del segon curs, una vegada aconseguida l'avaluació positiva en la resta de mòduls del cicle.

40 h

400h

Total d'hores setmanals

30 h.

Criteris de titulació

Per a l'obtenció del títol de Grau superior en Paisatgisme i medi rural cal superar tots els mòduls del cicle.

Repetició

El nombre màxim de convocatòries per a cadascun dels mòduls és de quatre (excepte el de FCTs que és de dues). D'aquestes, l'alumne pot assistir de forma presencial a les activitats programades un màxim de dos cursos.

L'alumnat de 1r curs que en avaluació ordinària (juny) tengui mòduls pendents que superin el 50% de la càrrega horària haurà de participar en el procés d'admissió a cicles formatius per poder accedir al cicle formatiu.

 purple grapes 553463 640

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (modalitat DUAL). Vitivinicultura

Mòduls professionals de 1r curs  Període abril-juny 3 dies formació en un celler i 2 capvespres -de 15:00 a 21:00 h.- a l'IES)

Període setembre-març en torn de capvespres de 16:00 a 21:00 íntegrament al centre

Viticultura (en anglès)

Processos bioquímics (mòdul suport)

Legislació vitivinícola

Formació i orientació laboral

Període abril-juny 3 dies de formació en un celler i 2 capvespres a l'IES (de 15:00 a 21:00 h)

Vinificacions

Anàlisi enològica

 

11 h/s.

7 h/s.

4 h/s.

4 h/s.

 

6h/s.

6h/s.

Total d'hores setmanals

26 h / 12 + 24 h

Criteris de promoció

Podran promocionar a 2n curs els alumnes que no tenguin pendents cap mòdul suport o altres mòduls que superin 264 h (8 h/s) de càrrega horària.

L'accés a la convocatòria de setembre serà possible sols en el cas que es compleixin els criteris de promoció en l'avaluació ordinària de juny.

Mòduls professionals de 2n curs

(modalitat dual - 3 dies a l'empresa i 2 horabaixes al centre, de 15:00 a 21:00 h)

Comercialització i logística en la indústria alimentària (en anglès)

Estabilització, criança i envasament

Industries derivades

Tast i cultura vitivinícola

Empresa i iniciativa emprenedora

Gestió de la qualitat ambiental en la indústria alimentària

3 h/s.

2 h/s.

2 h/s.

2 h/s.

1 h/s.

2 h/s.

Projecte de vitivinicultura

40h

Total d'hores setmanals empresa/centre

24/12 h.

Criteris de titulació

Per a l'obtenció del títol de Grau superior en Vitivinicultura cal superar tots els mòduls del cicle.

Repetició

El nombre màxim de convocatòries per a cadascun dels mòduls és de quatre (excepte el de FCTs que és de dues). D'aquestes, l'alumne pot assistir de forma presencial a les activitats programades un màxim de dos cursos.

L'alumnat de 1r curs que en avaluació ordinària (juny) tengui mòduls pendents que superin el 50% de la càrrega horària haurà de participar en el procés d'admissió a cicles formatius per poder accedir al cicle formatiu.

 

 

 

 

 

Novetats WEIB

catala1

Recull de recursos lingüístics en català. Diccionaris, correctors, normativa. etc

 

LogotipFP300
tutoria

TUTORIA.

Horaris d'atenció a pares/mares/tutors. Informació de tutoria

 
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com