No diguis dois bannerblog no diguis dois

1469115992 hang up  971581804  971580497

fax icon  971581258
email icon   iesfelanitx@educaib.eupin

xarxes facebook  xarxes instagram  xarxes linkedin  xarxes twiter

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

ESTUDIS

 • Aquests estudis (12 - 16 anys) conformen un cicle, i donen dret al Títol de Graduat en Secundària.

 • Finalitats

  • Desenvolupar capacitats bàsiques i d'autonomia personal de l'alumnat.

  • Preparació per a la incorporació a la vida activa.

  • Preparació per seguir estudis de Batxillerat o de Formació Professional

  • Atendre la diversitat d'interessos, motivacions i aptituds de l'alumnat.

  ÀREES I DISTRIBUCIÓ HORÀRIA SETMANAL

Horari setmanal

Primer

Segon

Tercer

Quart

Ciències
de la Naturalesa

3

3

4

-

Ciències Socials

3

3

3

3

Educació eticocívica

-

-

-

2

Educació Física

2

2

2

2

Educació per la ciutadania

-

1

-

-

Educació Plàstica i Visual

3

-

2

-

Llengua Castellana i Literatura

4

4

3

3

Llengua Catalana i Literatura

4

4

3

3

Primera llengua estrangera

3

3

3

4

Matemàtiques

3

4

3

4

Música

3

 

2

-

Tecnologia

-

3

3

-

Optatives

2

2

2

-

Religió/Act. Alternativa

1

2

1

1

 • OPTATIVES

1r Curs

Alemany
Francès
Processos de Comunicació (català i castellà)
Taller de Matemàtiques
Taller de teatre

2n Curs

 Alemany
 Francès
 Processos de Comunicació (català i castellà) 
 Taller de Matemàtiques
 Taller de teatre
 Taller d'artesania

3r Curs

Alemany
Francès
Cultura Clàssica
Taller de química
Electricitat
Taller d'informàtica
Documentació i teclats
Taller de teatre

 • L'AVALUACIÓ A L'ESO

El decret 73/2008 de 27 de juny (BOIB, 02-07-2008), pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria expressa la normativa bàsica d'avaluació que s'indica tot seguit. Aquesta normativa s'ha de desenvolupar de forma més concreta durant aquest curs.

PROMOCIÓ

  • Es promocionarà al curs següent quan s'hagin superat els objectius de les matèries cursades o es tingui avaluació negativa en tres o més àrees.

  • Podrà autoritzar-se, de forma excepcional, la promoció amb avaluació negativa en tres matèries, quan l'equip docent consideri que la naturalesa de les matèries no superades no impedeix l'alumnat seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que aquesta promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica. Per tant, en el cas d'un alumne amb tres assignatures suspeses al més de setembre, la decisió correspondrà al professorat qui podrà determinar que passi al curs següent o que repeteixi.

  • Els centres, per facilitar la recuperació a aquells alumnes de primer, segon i tercer que en la sessió d'avaluació del mes de juny hagin obtengut un màxim de quatre matèries avaluades negativament, han d'organitzar proves extraordinàries els primers dies del més de setembre, tant pel que fa a matèries del mateix curs com de cursos anteriors.

  • L'alumne podrà repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades com a màxim dins l'etapa. Excepcionalment, un alumne podrà repetir una segona vegada en quart curs si no ha repetit en cursos anteriors de l'etapa. Quan aquesta segona repetició hagi de produir-se en l'ultim curs de l'etapa, s'ampliarà un any el límit d'edat establert per l'etapa (Devuit anys, complerts en l'any què finalitza el curs).

 • TITULACIÓ
  • L'alumnat que en finalitzar l'educació secundària obligatòria hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa, obté el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

  • L'equip docent ha de proposar per a l'obtenció del títol l'alumnat que hagi superat totes les matèries de l'etapa i n'hagi assolit les competències bàsiques i els objectius. L'equip docent també pot proposar per al títol l'alumnat que tengui avaluació negativa en una o dues matèries, sempre que es trobi en alguns dels casos següents:

   - una matèria suspesa amb una qualificació mínima de 3 i hagi assolit les competències bàsiques i els objectius.

   - dues matèries suspeses amb una qualificació mínima de 4 en cadascuna de les dues matèries, existeixi acord de l'equip educatiu i hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa.

  • L'alumnat que cursi programes de diversificació curricular obté el títol de graduat en educació secundària obligatòria si supera tots els àmbits, matèries i, si n'hi ha, mòduls que integren el programa. També poden obtenir aquest títol aquells alumnes que, havent superat l'ambit lingüístic i social i l'àmbit cientificotecnològic, tenguin avaluació negativa en una o dues matèries, i excepcionalment en tres, sempre que segons el parer de l'equip docent hagin assolit les competències bàsiques i els objectius d'etapa.

  • L'equip docent, en la sessió d'avaluació final del mes de juny, ha de proposar per a l'obtenció del títol l'alumnat que hagi superat totes les matèries de l'etapa i n'hagi assolit les competències bàsiques i els objectius. Els centres, per facilitar la recuperació a aquells alumnes de quart que en la sessió d'avaluació final del mes de juny hagin obtingut un màxim de quatre matèries avaluades negativament, han d'organitzar proves extraordinàries els primers dies del mes de setembre. Posteriorment, en la sessió d'avaluació extraordinària de setembre, l'equip docent ha d'aplicar la decisió de titulació establerta en l'apartat 2 d'aquest article.

  • La Conselleria d'Educació i Cultura regularà la possibilitat que els alumnes que, en finalitzar l'etapa, no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i tenguin l'edat màxima de permanència a l'etapa, disposin durant els dos anys següents d'una convocatòria anual de proves per a superar aquelles matèries pendents de qualificació positiva, sempre que el nombre d'aquestes no sigui superior a cinc.

  • Els alumnes que cursin l'educació secundària obligatòria i no obtenguin el títol rebran un certificat d'escolaritat .

 

catala1

Recull de recursos lingüístics en català. Diccionaris, correctors, normativa. etc

 

LogotipFP300
tutoria

TUTORIA.

Horaris d'atenció a pares/mares/tutors. Informació de tutoria

 
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com